Creatro

Algemene voorwaarden Creatro

Artikel 1: Definities

1.1           In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a) Creatro: Organisatie die het evenement ‘Creatro 2024’ productioneel realiseert.
  b) Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
  c) Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
  d) Evenement: ‘Creatro 2024’, vindt plaats op 27, 28 en 29 augustus 2023 te Haarlem.
  e) Entreebewijs: Bewijs van deelname die ment krijgt wanneer men zich aanmeld via het aanmeldformulier via de website.
  f) Terrein: Alle locaties waar men onder begeleiding van een begeleider komt gedurende de 27, 28 en 29 augustus.
  g) Organisatoren: Individuele personen binnen de organisatie van het Evenement, die het Evenement productioneel realiseren.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de Creatro direct of indirect partij is, alsmede op alle daarop gebaseerde door de Creatro te leveren diensten. Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een Entreebewijs dan wel betreding van het Terrein verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2.2            Alle door de Creatro dan wel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Creatro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Creatro en door derden aan de Deelnemer gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.

2.3            Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Creatro zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2.4            Uitdrukkelijk worden door de Creatro de Deelnemers toepasselijk verklaarde Algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3: Deelname

3.1            De Deelnemer gaat akkoord met het inschrijfgeld ter waarde van 70 euro. Deze dient hij/zij maximaal een maand na het Evenement over te maken of contant te voldoen tijdens de inschrijving op 27 augustus. Bovendien stemt de Deelnemer ermee in dat een extra bijdrage van maximaal 15% van het inschrijfgeld kan worden gevraagd als influx van participatiegelden.

3.2            De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.

3.3            Creatro kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.

3.4           Creatro kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.

3.5            Door het besluit van Creatro om het het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen
of te verplaatsen naar een andere datum en/ of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

3.6           Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk, ook niet bij verhindering aan de Creatro.

3.7           De deelname aan de Creatro geschied door de Deelnemer persoonlijk.

3.8           Het dragen van het verstrekte evenementshirt is verplicht.

Artikel 4: Veiligheid

4.1            De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van de begeleiders en organisatoren van de Creatro opvolgen. Bij herhaaldelijk of ernstige misdragingen tegen de openbare orde, goede zeden en fatsoen houdt de Creatro zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

4.2            De consumptie van alcohol van Deelnemers onder de achttien jaar en voor 19:00 uur bij Deelnemers van achttien jaar en ouder is ten strengste verboden. Ook het gebruik van drugs is voor alle Deelnemers verboden. Bij het herhaaldelijk overtreden houdt de Creatro zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

4.3            De Deelnemer verplicht zich het door Creatro aangeboden polsbandje ten alle tijden zichtbaar te dragen. Indien het polsbandje niet zichtbaar is zal een waarschuwing volgen. Bij twee waarschuwingen heeft Creatro het recht deelname aan het Evenement stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

4.4           De Creatro is gerechtigd de door Deelnemers meegevoerde handbagage te onder-/doorzoeken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1            Deelname aan de Creatro geschied voor eigen risico. De Creatro is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als het gevolg van de deelname aan de Creatro. Tevens is de Creatro niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendom.

5.2            Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Creatro voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Creatro tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Creatro ter zake van die schade uitkeert.

5.3            De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan de Creatro.

5.4            De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/ zij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Indien niet het geval dient de Deelnemer de Organisatie hiervan op de hoogte te stellen bij aanvang van het evenement op 27 augustus.

5.5            De Deelnemer vrijwaart de Creatro voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

5.6            De Deelnemer vrijwaart de Creatro voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan de Creatro, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Creatro toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 6: Portretrecht

6.1.           De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Creatro voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond de Creatro gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 7: Persoonsgegevens

7.1            De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Creatro opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Creatro tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Creatro tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn/ haar naam en wedstrijdresultaten.

7.2            De Deelnemer is bij deelname aan de Creatro zelfverantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar persoonlijke gegevens. Bij onjuistheid is de Deelnemer zelfverantwoordelijk dit uiterlijk drie weken voorafgaand aan de Creatro schriftelijk te wijzigen.

Artikel 8: Beeldmateriaal

8.1.           De Creatro houdt zicht het recht voor om beeldmateriaal dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens de Creatro, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.